بریتانیا تخمین می زند که عفونت COVID-19 در حال کاهش است ، اما هشدار می دهد که موارد هنوز زیاد است