بریتانیا درباره محدودیت های شدیدتر سفر به دلیل COVID-19: گزارش بحث خواهد کرد