بستگان گریان قربانی سقوط هواپیمای سریویجایای ایر اندونزی را دفن می کنند