بعضی از کشورها از واکسن های COVID-19 به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی استفاده می کنند: Raab از انگلستان