بعید است استرالیا در سال 2021 با لغزش موارد COVID-19 مرزهای خود را کاملاً باز کند