بلغارستان که با انتقاد به دلیل شیوع کم آن روبرو است ، واکسیناسیون علیه COVID-19 را آغاز می کند