بلغارستان یک باند جعلی را که از گذرنامه جعلی یک بازیگر آمریکایی به عنوان نمونه استفاده می کرد ، منهدم می کند