بلژیک می گوید ، COVID-19 هنوز برتری دارد ، زیرا سفرهای جزئی به خارج از كشور را ممنوع می كند