بمباردیر و لیبراندیس: از سرگیری تقابل ، مسائل مهم باقی مانده تا حل شوند