بمب افکن: با تشکر از کسانی که کشور ما را هر روز امن تر و نوآورتر می کنند