بمب افکن ها: تمرکز بر روی مدرسه ، بهداشت و حمل و نقل: سرمایه گذاری لازم است ، نه حرف زدن.