بمب افکن ها: حقوق ناشناخته زیادی وجود دارد که توسط همه گیری تقویت می شود