بمب افکن ها: ما خواهان ایمنی ، کارایی بیشتر در خدمات و احترام به حقوق قراردادی هستیم