بمب افکن ها: “کشور دچار مشکل است. پروژه های خاص مورد نیاز است “