بمب گذاران: اتحادیه اروپا خواهان مشارکت شرکای اجتماعی در تعریف این طرح است