بمب گذاران: برای دادن پاسخ های مشخص به کارگران و بازنشستگان ، شهامت بیشتری لازم است