بمب گذاران: ما از تظاهراتی علیه عدم تعیین کمیسر بهداشت در کالابریا حمایت می کنیم