بمب گذاران: مداخلات بیشتر در زمینه بهداشت و درمان نه به منابع بلکه به انتخاب سیاسی بستگی دارد.