بمب گذاران: گفتگوی اجتماعی برای تعیین دارایی های استراتژیک این کشور است