بنیاد اسرائیل در هنگام شیوع COVID-19 بازماندگان هولوکاست را منزوی کرد