به گفته طالبان ، خلبان نیروی هوایی افغانستان در انفجار کابل کشته شد