به گفته کارشناسان ، هیچ مرگ و میر در اروپا به طور مستقیم مربوط به نیش COVID-19 نیست