بولسونارو بیماری همه گیر COVID-19 را در برزیل تشدید می کند: وزیر پیشین