بیش از نیمی از خلبانان هواپیمایی جهان دیگر پرواز نمی کنند: یک مطالعه