بیش از 100 میلیون نفر علیه COVID-19 واکسینه شده اند