بیش از 4000 نفر در جریان تجمعات روسها که خواستار آزادی الکسی ناوالنی بودند دستگیر شدند