بیماران بهبود یافته با COVID-19 ، احتمالاً حداقل برای شش ماه محافظت شده است: مطالعه