بیمارستان های ایرلند شمالی تحت فشار “مثل هرگز”: وزیر بهداشت