بیماری همه گیر COVID-19 فقر پنهان در ژاپن ثروتمند را نشان می دهد