تئاتر ، سینما ، کنسرت ها با وجود COVID-19 در مادرید رونق می گیرند