تاجری که به کار در چین متهم شده است در استرالیا دادخواست افترا می گیرد