تارمن برای تأمین بودجه آمادگی برای همه گیری ، مشترکاً رئیس یک پنل G20 خواهد بود