تایوان “آزار و اذیت” چینی ها را مسئول عقب نشینی مأموریت گویان می داند