تایوان-بایدن شروع قدرتمندانه دعوت به دیپلمات عالی را پیوند می دهد