تایوان دفتر فروش سنگ بنای اصلی خود را در گویان افتتاح کرد