تایوان می گوید روابط با ایالات متحده به “مشارکت جهانی” ارتقا یافته است