تحلیل: بولسونارو از برزیل برای دفع استیضاح هزینه های گزافی پرداخت می کند