ترامپ ، روز سه شنبه با موجی از بخشش ، برنامه ای برای بخشش ندارد: گزارش