ترامپ از ممنوعیت سرمایه گذاری آمریکا در چین حمایت می کند