ترامپ توجه جهانیان را جلب کرد و مورد توجه قرار گرفت. اکنون نمایش واقعیت کاخ سفید به پایان رسیده است