ترامپ دستور ارزیابی خطرات امنیتی هواپیماهای بدون سرنشین چینی را صادر کرده است