ترامپ دفتر رئیس جمهور سابق را برای “اجرای” برنامه دولت خود باز می کند