ترامپ قصد دارد صبح بازیگری: رسمی واشنگتن را ترک کند