ترامپ وکلای جدیدی را برای هدایت تیم استیضاح خود معرفی کرده است