ترامپ وکلا را برای هدایت تیم استیضاح خود معرفی کرده است