ترس از اعدام در عراق پس از حمله دولت اسلامی افزایش یافته است