ترودو کانادا بایدن را در آغوش می کشد و سعی می کند صفحه دوران ترامپ را ورق بزند