ترکهای اویغوری از فروش در چین در ازای واکسن می ترسند