ترکیه واکسن Sinovac COVID-19 مستقر در چین را برای استفاده اضطراری تصویب می کند