ترکیه پس از توبیخ ایالات متحده دستگیری های جدیدی را انجام داد